Yrityssaneeraus

Yleistä

Taloudellisissa vaikeuksissa olevan mutta kuitenkin jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi voidaan ryhtyä saneerausmenettelyyn. Yrityssaneerauslaki (47/93) sisältää laajan ja yksityiskohtaisen säännöstön, jossa määritellään menettelyn aloittamisen edellytykset ja aloittamisen oikeudelliset vaikutukset, menettelyn kulku ja velkojien asema ja kuuleminen, velkajärjestelyn sisältö, saneerausohjelman vahvistaminen sekä menettelyn raukeaminen.

Kuka voi päästä saneeraukseen?

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys.

Saneerauksen tavoite ja yrityksen oma selvitystyö

Saneerausmenettelyssä yritykselle luodaan vuosia kestävä yksilöllinen saneerausohjelma, jolla yrityksen toimintaa ja velkavastuita järjestellään uudelleen. Jos yritys hoitaa saneerausohjelman mukaiset velvoitteensa, se ohjelman päättyessä vapautuu loppuosasta velkojaan. Yrityksen kannattaa selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa täyttyvätkö yrityssaneerauksen kriteerit ja olisiko konkurssi vältettävissä.

Saneerausmenettelyn vaiheet

Selvitys yrityksestä. Saneeraukseen hakeutuvalle yritykselle on eduksi, jos sen taloudesta ja liiketoiminnan edellytyksistä on olemassa mahdollisimman tuore selvitys, jonka on tehnyt ulkopuolinen asiantuntija.

Selvitysmenetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi ELY-keskusten tuotteistettuja palveluja tai terveyttämis- eli TMA- analyysiä.

Selvityksen kustannuksista vastaavat saneerattava yritys ja/tai velkojat yhdessä.

Aloitus

Tuomioistuin päättää saneerausmenettelyn aloittamisesta. Hakemuksen tuomioistuimelle voi tehdä velallisyritys tai velkoja. Tavallisesti hakijana on velallinen ja velkojille varataan tilaisuus lausua hakemuksesta käsityksensä. Jos velallisen hakemusta tukee kaksi merkittävää velkojaa (väh. 20 % veloista), voidaan menettely aloittaa välittömästi muita velkojia kuulematta.

Hakemus

Velallisen tulee liittää hakemukseensa tarpeellinen selvitys yritystoiminnastaan ja velkojistaan sekä taloudellisten vaikeuksiensa keskeiset syyt ja alustava suunnitelma siitä miten saneeraus on tarkoitus toteuttaa. Hakemuksen laatimisen tarvitaan yleensä asiantuntija-apua.

Edellytysten ja esteiden selvittäminen

Tuomioistuin tutkii menettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet. Menettelyä ei voida aloittaa, jos yrityksen maksukyvyttömyyttä ei saneerauksella voida torjua, jos yrityksellä ei ole varoja uusien velkojen ja saneerauskustannusten maksamisen tai saneerausohjelman aikaansaamiselle ei ole velkojien luottamuspulan vuoksi muutoin edellytyksiä.

Jos menettely päätetään aloittaa, tuomioistuin määrää selvittäjän ja mahdollisesti asettaa velkojatoimikunnan. Saneerausmenettelyn aloittaminen saa aikaan saneerausvelkoja koskevan maksu-, perintä- ja täytäntöönpanokiellon. Myös haitalliset hallinnolliset sanktiot kuten ennakkoperintärekisteristä poistaminen tai liikenne- ja anniskeluluvan peruuttaminen estyvät.

Ohjelman laatiminen Saneerausmenettelyn aloittamisen tuomien kieltojen tarkoituksena on antaa rauhoitusaikaa, jonka kuluessa yritys voi esittää velkojiensa hyväksyttäväksi ehdotuksen saneerausohjelmaksi. Tänä aikana yrityksen toiminta jatkuu selvittäjän valvonnassa.

Selvittäjän tehtävänä on aluksi laatia perusselvitys yrityksen tilasta. Selvittäjä myös seuraa yrityksen toimintaa ja huolehtii erinäisistä tiedoksiantotehtävistä.

Selvittäjän tärkein tehtävä on saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen. Selvittäjä toimii tiiviissä yhteistyössä velallisen ja velkojien kanssa. Hänen tulee pyrkiä ottamaan tasapuolisesti huomioon kummankin osapuolen edut.

Saneerausohjelman tulisi muodostaa velallisen yritystoiminnan tervehdyttämisen kokonaisratkaisu, josta ilmenevät sekä yrityksen terveyttämistoimet että velkajärjestelyt.

Ohjelman käsittely ja vahvistaminen

Selvittäjä jättää ohjelmaehdotuksensa tuomioistuimelle, joka kuulee asianosaisia velkojia ja järjestää tarvittaessa äänestyksen ohjelman hyväksymisestä. Saneerausohjelma vahvistetaan, jos kaikki velkojat sen hyväksyvät. Ohjelma voidaan vahvistaa myös, jos enemmistö kaikista velkojaryhmistä sen hyväksyy, ja tietyllä vähimmäis-kannatuksella jopa myös ilman kaikkien ryhmäenemmistöjen suostumusta.

Saneerausmenettely ja siihen liittyvät kiellot lakkaavat ohjelman vahvistamiseen. Saneerausohjelma korvaa alkuperäisten saneerausvelkasuhteiden ehdot. Ohjelman kestoaika on yleensä useita vuosia. Tuomioistuin voi määrätä ohjelman toteuttamiselle valvojan.

Jätä kommentti