Yrityksen lopettaminen

Yleistä

Yrityksen toiminta voi loppua monella tapaa. Yritys voi sulautua toiseen yritykseen tai jakautua täydellisesti. Yrityksen omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin tai viranomaiset voivat poistaa yrityksen rekisteristä. Yritys lakkaa lisäksi olemasta silloin, kun sen toiminnot tosiasiallisesti lopetetaan tai yhtiömuotoa muutetaan. Henkilöyhtiö lakkaa olemasta, kun yhtiömiesten lukumäärä alenee riittävästi.

Yrityksen purkamiseen eli toiminnan lopulliseen päättymiseen johtaa myös selvitystila. Selvitystilassa yrityksen taloudellinen asema selvitetään toiminta lopetetaan omaisuus muutetaan tarvittavassa määrin rahaksi velat maksetaan ja jäljelle jäävä netto-omaisuus jaetaan yhtiömiehille tai osakkaille.

Selvitystilaan asettaminen voi tapahtua vapaaehtoisesti, mutta yrityksen asettaminen selvitystilaan saattaa olla myös lain, yhtiösopimuksen tai yhtiöjärjestyksen mukaan pakollista.

Henkilöyhtiön purkaminen

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia henkilöyhtiön purkamista, kun on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut loppuun tai kun sovittu yhtiökausi on päättynyt toinen yhtiömies joutuu konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmitataan toinen yhtiömies on kuollut eikä ole sovittu tai sovita yrityksen toiminnan jatkamisesta tästä huolimatta edellytykset yrityksen toiminnan jatkamiselle ovat rauenneet.

Kommandiittiyhtiön osalta on kuitenkin huomattava, että äänettömän yhtiömiehen kuoleman, konkurssin tai yhtiöosuuden ulosmittauksen johdosta ei voida vaatia yrityksen purkamista, vaan muilla yhtiömiehillä on oikeus lunastaa hänen osuutensa.

Kun vaatimus yrityksen purkamisesta on tehty, yhtiömiehet voivat sopia siitä, miten yhtiö puretaan. Jos yhtiömiehet eivät pääse purkamisesta sopimukseen, yritys selvitetään niin kuin avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa säädetään.

Lain mukaan yrityksen asettaminen selvitystilaan on kolmivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen muodostaa purkamisperusteen ilmaantuminen. Kun yhtiömies on ilmoittanut toiselle yhtiömiehelle vetoavansa purkamisperusteeseen, toisessa vaiheessa ilmoituksen saaneen on pidättäydyttävä toimista, jotka olisivat ristiriidassa yrityksen toiminnan lopettamisen kanssa. Kolmannessa vaiheessa muut yhtiömiehet voivat päättää lunastaa purkamista vaativan yhtiömiehen yhtiöosuuden.

Ellei lunastuspäätöstä ja -tarjousta saada aikaan, yritys siirtyy selvitystilaan, jolloin yhtiömiehet päättävät yhtiön selvitystavasta sekä selvityksen toimittajasta.

Osakeyhtiön purkaminen

Osakeyhtiö puretaan noudattaen osakeyhtiölain säännöksiä selvitysmenettelystä. Yrityksen asettamisesta selvitystilaan päättää yhtiökokous ja päätös on tehtävä määräenemmistöllä. Kutsu selvitystilasta päättävään yhtiökokoukseen on sen lisäksi, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään, lähetettävä kirjallisena jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yrityksen tiedossa.

Yrityksen selvitysmenettelyn tarkoituksena onyrityksen varallisuusaseman selvittäminen tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi

velkojen maksaminen ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Kun päätös selvitystilasta tehdään, samalla on valittava yksi tai useampi selvitysmies hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston tilalle.

Selvitysmiehet hoitavat yrityksen asioita selvitystilan aikana. Heidän tulee mahdollisimman pian muuttaa rahaksi selvitystä varten tarvittava määrä yrityksen omaisuutta ja maksaa yrityksen velat. Yrityksen liiketoimintaa saadaan jatkaa ainoastaan siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvitys sitä vaatii. Selvitysmiesten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yritys katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet yhtiökokouksessa lopputilityksen.

Lopuksi

Yrityksen lopettaminen liittyy itse yrityksen lisäksi useita muita intressitahoja, joiden toimintojen yhteisvaikutus viime kädessä ratkaisee prosessin lopputuloksen. Tällaisia intressitahoja ovat mahdolliset selvitysmies, johto, omistajat, sosiaaliset sidosryhmät, työntekijät, yhteistyökumppanit, alihankkijat, yhteiskunta ja niin edelleen. Kunkin osapuolen toiminta ja onnistuminen menettelyyn liittyvissä pyrkimyksissä riippuu viime kädessä kahdesta seikasta, tahdosta ja kyvystä. Suuntaamalla oikein oma tahto ja kyky sekä lukemalla ja ohjaamalla oikein muiden intressitahojen ominaisuuksia pystytään itselle asetetut tavoitteet saavuttamaan.

Yrityksen lopettamiseen liittyvät toimeksiannot sekä itse selvityksen toimittaminen kannattaa antaa sellaisen tahon suoritettavaksi, joka asiantuntemuksellaan osaa johtaa prosessin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Jätä kommentti